Keio Nature - z miłości do natury!

Terms

 1. Definicje

1.1 Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu.
1.2 Sklep – serwis internetowy dostępny pod domeną: www.keionature.eu.
1.3 Sprzedawca – Keio Nature – Katarzyna Kopańska z siedzibą w Bielsku-Białej ulica Łagodna 35/50.
NIP: 9372548928, tel. 607 157 573 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
1.4 Kupujący – użytkownik podejmujący działania zamierzające do zakupu wybranego towaru ze sklepu internetowego.
1.5 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna, dokonująca zamówienia w ramach sklepu.
1.6 Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.
1.7 Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Kupujący nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu towaru.
1.8 Cennik dostawy – cennik usług dostawy towarów opublikowany pod adresem: WWW.keionature.eu.
1.9 Polityka Prywatności – polityka sklepu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami Cookies, opublikowana pod adresem: www.keionature.eu, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Postanowienia ogólne

2.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.keionature.eu prowadzony jest przez Katarzynę Kopańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Keio Nature – Katarzyna Kopańska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Łagodna 35/50, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372548928, adres poczty elektronicznej: kasia@keionature.eu
2.2 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez klientów ze sklepu Keio Nature.
2.3 Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących, którzy chcą zakupić towar w sklepie internetowym. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(DZ.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z zm.)

2.4 Kupujący mogą kontaktować się z Sprzedawcą za pomocą:

 1. a) poczty elektronicznej: sklep@keionature.eu
 2. b) telefonicznie: 607 157 573.
  c) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Łagodna 35/50, 43-300 Bielsko-Biała.
  5 Umowy zawierane są w języku polskim.
  2.6 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego oraz dostępnej jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1 Wszystkie towary w sklepie Keio Nature są wykonywane ręcznie.
3.2 Zamówienia od Kupujących są przyjmowane poprzez stronę internetową oraz e-mailowo.
3.3 Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczb produktów na stronie, zatwierdzenie ikony „dodaj do koszyka”, wypełnienie Formularza Zamówienia (Formularz powinien być wypełniony według wytycznych wskazówek na stronie sklepu), Kupujący podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktu, następnie wybór sposobu płatności i dostawy, po czym zatwierdza i przesyła zamówienie poprzez kliknięcie ikony „zamów i zapłać”.
3.4 Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia oferty, następuje weryfikowanie, czy zamówienie zastało złożone prawidłowo. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę nieprawidłowości, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
3.5 Jeżeli zamówienie zostało złożone prawidłowo, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostanie zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
3.6 W razie wykrycia błędów w danych wprowadzonych przez Kupującego o których mowa w ust. 3.3, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając prawidłowe dane. Możliwość ta nie dotyczy zmiany towarów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.

 1. Dostawa

4.1 Dostawa towarów oferowanych w sklepie jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku dostaw poza granicami Polski należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia możliwości  wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Kupującego przed złożeniem zamówienia.
4.2 Dostawa towarów do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (może to dotyczyć promocji, zakup dużej ilości towarów lub innych szczególnych sytuacji wskazanych przez Sprzedawcę, odbioru osobistego).

4.3 Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 dni do 14 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania płatności – przy płatności w formie przedpłaty.
4.4 W przypadku, gdy Sprzedawca nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia towaru w określonym terminie, Kupujący wzywa go do dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył towarów w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę.
4.5 Ustęp 4.3 nie ma zastosowania, gdy Sprzedawca odmówił dostarczenia towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostarczenie towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
4.6 Po rozwiązaniu umowy według przepisów powyższych, Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy – nie później niż w terminie 7 dni .
4.7 Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
4.8 Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym i uzgodnienia zasad odbioru osobistego towaru.
4.9 Odbiór osobisty towaru przez Kupującego jest bezpłatny.
4.10 Koszty dostawy są podane w trakcie składania zamówienia.
4.11 Kupujący powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan Przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Przesyłki podczas przewozu wskazana jest, o ile jest to możliwe, spisanie protokołu określającego stan Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualnie postępowanie reklamacyjne.

 1. Cena i Płatność

5.1 Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług- VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) . Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
5.2 Koszty dostawy towaru do Kupującego podane są oddzielnie. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
5.3 Kupujący, dokonujący płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z listy zamówień. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia oraz imię i nazwisko.
5.4 Do każdego zamówienia wystawiony jest paragon fiskalny oraz faktura VAT.

 1. Reklamacja
  6.1 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującym sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Kupującym przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  6.2 Jeżeli towar ma wadę (wadą nie są mogące wystąpić na wełnie przebarwienia) , Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6.3 Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wad żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6.4 Reklamację należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, e-mail – klienta, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, numer zamówienia oraz dowód zakupu –paragon lub faktura, numer konta bankowego w razie zwrotu należności za towar.
6.5 Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (paragon lub fakturę) oraz pismo reklamacyjne. Koszty zamówionego towaru zostaną zwrócone na konto podane w zgłoszeniu reklamacyjnym po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6.6 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji na adres sklepu.
6.7 W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 6.2 Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 1. Odstąpienie od umowy

7.1 Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późniejszymi zmianami) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu na odległość , może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 7.5.

7.2 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności wykonana na specjalne zamówienie Kupującego wedle jego wytycznych.

7.3 Kupujący w przypadku odstąpienia od Umowy może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie sklepu. Oświadczenie można wysłać na piśmie lub drogą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odesłać towary z dokumentem zakupu (paragon lub faktura) bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14dni od dnia , w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o swoim zamiarze.

7.4 Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

7.5 Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu towarów w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów Sprzedawcy.

7.6 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (dotyczy kosztów pierwszego dostarczenia towaru). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Wymiana towaru

8.1 Kupujący ma prawo wymiany zakupionego towar na inny w terminie 14 dni od jego dostarczenia.
8.2 Wymiana zostanie zaakceptowana przez Sprzedawcę, gdy towar zostanie wymieniony na inny towar o kwocie równej lub wyższej wymienianego towaru. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty różnicy ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy.
8.3 Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o wymianie towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz odesłać towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy.
8.4 Koszty przesyłki wymienionego towaru pokrywa Kupujący.

 

 1. Ochrona danych osobowych

9.1 Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.3 Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

9.4 Informacje dotyczące danych osobowych podanych przez Kupującego, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym.

9.5 Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji na temat plików można znaleźć w Polityce Cookies umieszczonej w sklepie.

 

 1. Postanowienia końcowe

10.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do sklepu internetowego spowodowanych serwisem technicznym, aktualizacją danych.

10.2 Zmiana regulaminu może nastąpić w przypadku zmiany przepisów prawa. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

10.3 Regulamin jest dostępny dla wszystkich na stronie sklepu, w wersji elektronicznej.

10.4 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

10.5 Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie www. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.

10.6 Wszelkie spory związane z realizacją umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się załatwić w drodze ugody, jedynie w wypadku braku ugodowego załatwienia sprawy –spory podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych

10.7 integralną część regulaminu stanowi POLITYKA PRYWATNOŚCI.